Algemene voorwaarden

Het inwonerspanel Elburg spreekt wordt in opdracht van gemeente Elburg beheerd door het onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem. Hieronder worden de rechten en plichten van u als panellid stap voor stap beschreven. Door u in te schrijven gaat u akkoord met de volgende punten:

Artikel 1: In het kort

1.1 Het panel is een onderzoekspanel waaraan u gratis kunt deelnemen. De deelnemer heeft geen verplichtingen tegenover het onderzoekspanel, behalve de verplichtingen die genoemd worden in deze voorwaarden.
1.2 U kunt lid worden van het panel wanneer u ouder bent dan 16 jaar en in de gemeente Elburg woont, werkt en/of recreëert.
1.3 Meld u alleen aan als u echt geïnteresseerd bent.

Artikel 2: Wet- en regelgeving

2.1 Moventem is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA) en werkt volgens de Gedragscode voor Onderzoek&Statistiek. Deze code is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek, de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek en de MOA. Met het Fair Data Keurmerk tonen wij aan dat we op een verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.
2.2 Moventem voldoet bij de uitvoering van haar activiteiten ook aan de Internationale Code voor Markt- en Sociaal wetenschappelijk onderzoek, van de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (European Society for Opinion and Marketing Research; ESOMAR).
2.3 Het inwonerspanel wordt beheerd volgens de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde codes in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verwijzen u graag naar onze Privacyverklaring, waarin staat hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

Artikel 3: Registreren/ Lid worden

3.1 Bij het inschrijven moeten de gegevens naar waarheid worden ingevuld. Als wordt bepaald dat u een onjuiste of valse aanmelding(en) doet, dan wordt uw account verwijderd.
3.2 Alle gegevens die aan u worden gevraagd, moeten worden ingevuld.
3.3 Als uw gegevens veranderen (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of een ander woonadres)., dan moet u ze zo snel mogelijk wijzigen door in te loggen op uw persoonlijke pagina.
3.4 Ieder persoon mag één keer inschrijven. Als meerdere accounts binnen één huishouden worden gebruikt, wordt gecontroleerd op het apart beheren van deze accounts. Daarnaast mogen er geen overeenkomsten zijn tussen deze accounts. Als wij zien dat deze voorwaarden worden overtreden, kunnen wij de accounts blokkeren.
3.5 Zorg dat uw e-mailadres altijd bereikbaar is. Als wij meer dan 5 keer een melding krijgen dat uw e-mailadres niet bereikbaar is (bounce), dan sturen we u geen e-mails meer. U moet dan eerst een nieuw e-mailadres opgeven voordat u weer kunt inloggen.

Artikel 4: Uitnodigingen voor onderzoek ontvangen

4.1 Door u in te schrijven, geeft u toestemming e-mails van het panel te ontvangen. Dit aantal verschilt van 0 tot maximaal 5 e-mails per maand.
4.2 E-mails zijn in sommige gevallen gericht op doelgroepen, waardoor het voor kan komen dat u minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.
4.3 De vragenlijsten blijven doorgaans drie weken geldig.

Artikel 5: Het verzamelen van persoonsgegevens

5.1 Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het…:
… versturen van uitnodigingen om deel te nemen aan onderzoeken of bijeenkomsten;
… beantwoorden van vragen, sturen van bevestigingen en uitschrijven als panellid;
… informeren over ontwikkelingen van het inwonerspanel Elburg spreekt;
… toesturen van resultaten.
5.2 Uw persoonsgegevens worden nooit en op geen enkele wijze teruggekoppeld richting gemeente Elburg zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
5.3 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het panel gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser natuurlijk zo instellen dat u tijdens het bezoeken van deze website geen cookies ontvangt.

Artikel 6: Beëindiging

6.1 U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor deelname aan het panel door in te loggen en u uit te schrijven. U ontvangt dan een e-mail waarin wordt gevraagd om uw uitschrijving te bevestigen. Wanneer u deze bevestigt, bent u definitief uitgeschreven als panellid. Uw persoonsgegevens worden verwijderd.
6.2 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval u in strijd met deze voorwaarden handelt, u misbruik maakt van de rechten die u heeft als deelnemer aan het panel of als u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan het panel, dan is Moventem gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en uw account te verwijderen.

Artikel 7: Algemeen

7.1 Moventem heeft altijd het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal u hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden staat altijd op deze webpagina. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele bezwaren kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op dit panel en deze algemene voorwaarden.
7.2 Als u het niet eens bent met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden dan moet u zich afmelden. Door lid te blijven gaat u automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.
7.3 Gemeente Elburg en Moventem kunnen het panel op ieder moment wijzigen en hebben het recht om (tussentijds) te stoppen met de panelactiviteiten.

Artikel 8: Slot

8.1 Bij fraude en/of overtreding van de hierboven genoemde regels wordt uw account verwijderd. Wanneer noodzakelijk, worden de gegevens aan de betreffende instanties doorgegeven. Ook wordt uw toegang tot het panel geblokkeerd en heeft u geen mogelijkheid opnieuw mee te doen in de toekomst.
8.2 Ondanks alle zorgvuldigheid die gemeente Elburg en Moventem besteed hebben aan het panel en bijbehorende service, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u kenbaar maken via het contactformulier van deze website. Als lid kunt u geen aanspraak maken op de eventueel door het panel gemaakte fouten.
8.3 Gemeente Elburg en Moventem kunnen geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/ of deelname aan het panel.